A független képzőművészeti tanszék Menesi Attila kezdeményezésére 2013 óta 37 repülőkurzust, 4 nyári workshopot és számos további aktivitást valósított meg. A különböző, elsősorban magyarországi (9 budapesti és 23 vidéki), de ausztriai (1), romániai (1), szerb (2) és szlovák (1) felsőoktatási intézményekben is megrendezett kurzusok során művészek és művészeti szakemberek az egyetemekre és főiskolákra beköltözve a kortárs képzőművészet aktualitásai kapcsán tartanak előadásokat és workshopokat, illetve rendeznek tanszéki esteket. Az intézményekhez tehát közvetlenül nem köthető, azok keretein túlmutató és túlról érkező kurzusok a kortárs művészet közvetítésének globális és lokális hiányosságaira, illetve problémáira reflektálva határozott kritikai profilt képviselnek. A független képzőművészeti tanszék kurzusain – amelyek az első napon általában három előadást, a másodikon egy workshopot tartalmaznak – folyamatosan szóba kerülnek társadalmi kérdések, az adott várost és annak kulturális környezetét érintő kritikai témák, de ugyanakkor művészetkritikai problémák is. Bár a kurzusok egy kontextualizációs bevezető előadással indulnak, és alapvetően az adott tudományterületen való elméleti tájékozódást, a nyitott gondolkodást biztosító – mindazonáltal a kulturális közélet kérdéseire erőteljesen fókuszáló – tartalmakra épülnek, a módszer mégis, nem egy rendszeresített metodológia szerint, magában a gyakorlatban ölt formát. Az egyhetes nyári workshopokon a résztvevőkkel három témában dolgoznak együtt meghívott képzőművészek és más szakemberek. A workshopok záróeseményén a lakók és minden további érdeklődő számára is láthatóvá válik a közös munka a települések különböző helyszínein.

A kurzusok nem célzottan művészeti oktatást folytató helyszínekre koncentrálnak, hanem – állandó tagság helyett folyamatosan változószereplőkkel – egyfajta multidiszciplinaritást képviselve, a tágabb kulturális-kultúrpolitikai és az intézménykritikai kontextust is érintve, működnek. A szabadiskola az elnevezésében (flying art courses/repülő művészeti kurzusok) deklarálja a kapcsolatát hazai előzményekkel: a késő-Kádár-korban létrejött, a hivatalos, közéleti témákon túlmutató területeket feldolgozó, lakásokban szervezett repülő egyetemeivel, lakásszemináriumaival.

Már a kurzusok alkalmával tartott előadások is a hallgatóság bevonásával zajlanak, de a workshopok kifejezetten a közös tevékenységre és az együttműködésre épülnek. A folyamatra helyeződik a hangsúly – ebben a neoavantgárdtól napjainkig körvonalazható kísérleti és művészetpedagógia formái szolgálhatnak alapul (INDIGO és elődei, a műalkotásként is értelmezhető Kreativitási gyakorlatok vagy a Fafej; a Paralel Kurzus, de akár Tolvaly Ernő tevékenysége is). A kurzusok a kritikai látásmód és gyakorlat érvényesítésén keresztül eszközöket és módszereket igyekeznek kínálni a kortárs művészet megközelítéséhez, pontosabban annak kritikai reflexiókra építő területéhez, s egyúttal a részvételiségen keresztül – a felsőoktatásban tanulók esetében – a művészeti gondolkodást, az autonómia érvényesítését (empowerment) is igyekeznek fejleszteni, illetve megerősíteni. A hasonló programot folytató szerveződésekhez képest a független tanszék azonban kitelepül: tevékenysége az adott helyszín sajátosságaihoz, az ott felmerülő problémákhoz és jelenségekhez is kapcsolódik.

Erre alapozva a független tanszék tevékenységét egyrészt a kritikai pedagógia kísérleti terepeként – ahol a képzőművészet eszköz –, másrészt, ezzel szorosan összekapcsolódva, a relációművészeten túllépő részvételiség és a new genre, közösségi művészet és tervezés (social design) felől indokolt szemlélni. A részvételiségre alapozó gyakorlatokon belül a független tanszék pedagógiai célokra helyezi a hangsúlyt: a társadalmi érdekérvényesítés elősegítése a kritikai képzőművészet eszközével történik, egyúttal a kortárs kritikai művészet megközelíthetőségére is módszereket ajánlva fel. A részvételiség felfogásának számos lehetőségét, módozatát mutatják meg a megvalósult projektek: a kurzusokat áttekintve látszik, hogy a specifikus helyszínnek tekintett, adott oktatási intézmény tereiben zajlik a közös munka (az érintett intézményhez kötődő, szükségszerűen heterogén összetételű hallgatósággal), elsősorban diszkurzív teret teremtve. Ez alól kivételt képeznek a nyári workshopok, amelyek során gyakori az intervenció és a helyi közösség bevonásának a szándéka. A köztér és a köztéri művészet, a szimbolikus középületek hatalmi viszonyok terepeként való értelmezése viszont gyakori témája az előadásoknak (egészen a MKKP városi gerillaakcióinak ilyen szempontú bemutatásáig). A kritikai pedagógia elsősorban facilitátori szerepet szán az előadónak – ebben a tekintetben a szociális munka tere felé is megnyitva a lehetőségeket –, amelyben a pedagógiai folyamat kritikai vizsgálata is érvényesül. A nyílt párbeszéd kezdeményezése a tudás intézményének összetevőiről (amibe beletartozik a kánon társadalmi meghatározottsága, a társadalmi kiegyensúlyozatlanságok lenyomatainak jelenléte a tudáshoz való hozzáférés lehetőségeiben, a hierarchiamentes kommunikáció, de az elitizmus és az intézményi, oktatási területen tapasztalható öncenzúra is) rendszeresen visszatérő motívuma a független tanszék szükségszerűen szubverzív, intézménykritikus gyakorlatának, aminek rendszeres terepei az adott intézmény bevonásával kezdeményezett tanszéki estek.

Az alábbiakban (Menesi Attila összeállítása alapján) azok a konkrét előadások, workshopok és tanszéki estek szerepelnek a f***k archívumából, amelyek az általános fogadtatáson túl váratlan helyzeteket teremtettek, különböző szakmai vitákat és egyéb reakciókat váltottak ki az egyes helyszíneken.1

A projektben eddig (2013–2018) részt vett művészek és más szakemberek:

Ádám Anna, Aknai Katalin, Albert Ádám, Bajusz Orsolya, Barna Orsolya, Barnaföldi Anna, Baróthy Anna, Bátorfy Attila, Beöthy Balázs, Berei Zoltán, Bolgár Eszter, Bori Om, Borsos Lőrinc, Brückner János, Budha Tamás, Csatlós Judit, Deli Anna, Dobi Dóra, Endrődi Vince, Eörtzen Nagy Gergely, Erdődi Katalin, Erlich Gábor, Farkas Viola, Fátyol Viola, Felsmann István, Fenyvesi Áron, Fischer Judit, Flohr Zsuzsi, Fodor Dániel János, Frazon Zsófia, Gajzágó Donáta, Gróf Ferenc, Gutema Dávid, Győrffy László, Hajdu Zsolt, Hegedűs Orsolya, Hemrik László, Hódi Csilla, Istvánkó Bea, Karácsonyi László, Kaszás Tamás, Katharina Roters, Kerekes Gábor, Keserue Zsolt, Király András, Kocsi Olga, Kopeczky Róna, Korodi János, Koronczi Endre, Kotun Viktor, Kovács Gergő, Kovács Kristóf, Kovács Lola, Kozma Eszter, Kristóf Krisztián, Kürti Emese, Laki Júlia, László Zsuzsa, Lénárd Anna, Ligetfalvi Gergely, Lődi Virág, Major Virág, Mécs Miklós, Mélyi József, Menesi Attila, Menesi Luca, Mihályi Barbara, Molnár Ágnes Éva, Molnár Ráhel Anna, Monhor Viktória, Mucsi Emese, Murányi Mózes, Muskovics Gyula, Nagy Szilvia, Navratil Judit, Német Szilvi, Neogrády-Kiss Barnabás, Oltai Kata, Orbán György, Paksi Endre Lehel, Pál Rebeka, Pólya Zsombor, Rácz Márta, Schneemeier Andrea, Sebő Ferenc, Simon Zsuzsanna, Sós József, Szabó Eszter Ágnes, Szász Lilla, Szemző Zsófi, Szimán György, Szvoboda Viki, Tábori András, Tarr Hajnalka, Timár Katalin, Trapp Dominika, Tulisz Hajnalka, Várnagy Tibor, Vécsei Júlia, Vető János, Véri Dániel, Zsikla Mónika

1

A független képzőművészeti tanszék tevékenységéről: http://fuggetlenkepzomuveszeti tanszek.blogspot.com/

2k13.1. Rajz-művészettörténet Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, 2013. november 14–15.

Neoavantgárd művek rekonstrukciójának gyakorlata. A (mű)tárgy szabad újrahasznosítása és terjesztése/(mű)tárgykészítés a Plágium 2000 csoport tagjaival. A workshop részeként Kotun Viktor Tót Endre Égő újságot olvasok (1972/74) című akcióját rekonstruálja, amelyről fotódokumentáció készül. Egy későbbi publikációban (Új Művészet, 2014/9.) főszerkesztői kérésre kiretusálják a Kotun akciójában szereplő Blikk címlapról a pápát. A független képzőművészeti tanszék helyreigazítási szándéka helyett Kotun Viktor a cenzúrázott változat használata mellett dönt.

2k13.1. Rajz-művészettörténet Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, 2013 © Fotó: Jeina Léda, f***k

2k14.2. Művészeti Kar, Kaposvár, 2014. február 14–15.

Orbán György és Simon Zsuzsanna workshopján a genderrel, a hajléktalansággal és a hallgatói szerződéssel kapcsolatos aktuális hírekre készítenek különböző műfajú reakciókat a résztvevők. Több oktató is jelen van, a visszajelzések alapján a témák szokatlanok az egyetem falain belül.

2k14.2. Művészeti Kar, Kaposvár, 2014 © Fotó: f***k archívum

2k14.5. Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2014. március 11–12.

Korodi János workshopjának témája maga a helyszín, a Zsolnay Negyed, melynek preambuluma a politikai rendezvények kapcsán egyértelműen úgy fogalmaz, hogy azokat igyekszik az intézményen kívül tartani. A Negyed igazgatója ennek ellenére helyet és lehetőséget adott erre 2014-ben. A workshopon a résztvevők ezzel kapcsolatos szöveges és rajzos véleménye kerül fel egy nagyméretű tablóra. Mindkét napon online bejelentkezik a budapesti függő képzőművészeti (intermédia) tanszék Tulisz Hajnalka felvetésére, amely ezzel a párhuzamosan zajló pécsi aktív és budapesti passzív tevékenységeket helyezi egymás mellé.

2k14.5. Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Pécs, 2014 © Fotó: Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

2k14.7. Művészeti Intézet, Szombathely, 2014. április 15–16.

Keserue Zsolt workshopján Magyarországra és magyarokra vonatkozó sztereotípiák alapján hoznak létre tárgyakat a résztvevők, melyek a Nemzeti Tankönyv projekt – amely a nemzeti identitás kérdését értelmezi – gyűjteményének részévé válik.

2k14.9. Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Veszprém, 2014. szeptember 25–26.

Király András workshopjának résztvevői az egyetem közelében lévő telefonfülke használatát határozzák el mint új nyilvános platform. A HÜ (Hagyj Üzenetet!) több héten át működik, folyamatosan érkeznek újabb és újabb szöveges és képes üzenetek a fülke falára, majd mindet eltávolítják.

2k14.9. Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Veszprém, 2014 © Fotó: f***k

2k14.12. Pedagógusképző Intézet, Baja, 2014. november 20–21.

Erlich Gábor workshopja – Osztály főnök nélkül címmel – a résztvevők iskolai élményeivel és körülményeivel, illetve azoknak a jelenben is meglévő problematikáival foglalkozik. A visszajelzések alapján ilyen személyes, ugyanakkor a pedagógiai pályát kényelmetlen helyzetbe hozó felvetéssel nem találkoztak eddigi tanulmányaik során a hallgatók.

2k14.12. Pedagógusképző Intézet, Baja, 2014 © Fotó: Pedagógusképző Intézet

2k15.1. Pszichológiai Intézet, Pécs, 2015. február 27–28.

A PR csoport (Endrődi Vince és Hódi Csilla) közösen koldul Pécs belvárosában a résztvevőkkel, a koldulótábla-készítő workshop után. A szombat déli időszak ellenére számos reakció érkezett a járókelők és turisták részéről az ebben a szituációban nem megszokott feliratokra (DIÁKHITEL TÖRLESZTÉSRE GYŰJTÖK / NINCS PÉNZEM DIÉTÁZNI / ELRABOLTÁK A BANKKÁRTYÁMAT, VÁLTSÁGDÍJRA GYŰJTÖK / MIT TENNE JÉZUS?).

2k15.1. Pszichológiai Intézet, Pécs, 2015 © Fotó: f***k

Nyári workshop, Ádánd, 2015. június 21–26.

Témák: Szubjektív turisztikai térkép (témavezető: Orbán György), Kapcsolatháló-kutatás Ádándon (Monhor Viktória), In situ szitu, Krossz-diszciplináris terepmunka szülőházzal (Menesi Attila).2 A tanszék az ádándi könyvtárnak ajándékozza az In situ szitu. Krossz-diszciplináris terepmunka szülőházzal című 86×70 cm-es festményt (vegyes technika, vászon), amely annak könyvtárhasználati szabályzata szerint kölcsönözhetővé válik. Egy másik, kisebb méretű festményt „elhagynak” a résztvevő falu főutcáján, azzal a használati utasítással, hogy a (mindenkori) megtaláló hasonlóképpen járjon el annak belátás szerinti felhasználása után. Kovács Gyula A. és Szapu Dániel zászlót avatnak a több éve bezárt iskola előtt RÉGI felirattal. A zászló néhány napon belül eltűnik a több méter magas rúdról.

2

Ld: Csalamádé, erő, háló, index-link 2015. szeptember–október; link (pdf)

Nyári workshop, Ádánd, 2015 © Fotó: Görög Dóra

2k15.5. Filozófia Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, 2015. november 5–6.

A kurzusnak helyet adó intézménnyel közös tanszéki esten az akkor még tervezett szegedi Művészetelméleti és kurátori MA modul-képzés is szóba kerül, melynek kapcsán vita alakul ki a helyi képzőművészeti élet és a gyakorlati képzéshez szükséges intézmények hiányosságairól, amit a tanszékvezető egyoldalúan berekeszt. Az oktatókkal folytatott későbbi személyes beszélgetésekben többen kimondják a szakmaiság hiányát. A szak 2016-ban elindul.

2k16.2. Pedagógusképző Intézet, Szekszárd, 2016. február 17–18.

Az első nap estéjén a köztéri szobrászat és a művészeti oktatás kapcsán nézeteltérés alakul ki, az Intézet egyik oktatója negatív kritikával illeti a független képzőművészeti tanszék tevékenységét a résztvevő hallgatók körében. Sorosozás (annak ellenére, hogy a projekt támogatója abban az évben is az ERSTE Stiftung volt).

2k16.4. Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet, Miskolc, 2016. március 3–4.

Az első f***k üzemi baleset. Bajusz Orsolya hegyi túrára viszi workshopján a hallgatókat, ahol térdsérülése miatt az egyik résztvevőhöz kis híján mentőkocsit kell hívni.

2k16.5. Épülettervezési Tanszék, Győr, 2016. március 17–18.

Borsos Lőrinc az Országházat tervezteti újra a résztvevő építészhallgatókkal. A néhány óra alatt elkészült tervek kapcsán – a síremléktől a Dunában fordítva tükröződő épületen keresztül a fekete kubusig – többen azt kérik, hogy költségtérítéses tanulmányaik miatt ne publikáljuk az azokról készült fotókat.

2k16.5. Épülettervezési Tanszék, Győr © Fotó: f***k

Nyári workshop, Hegyeshalom, 2016. június 26 – július 2.

Témák: Egy fiktív határközség megtervezése (témavezető: Bori Om), független határőrség / f***k határőrség (Erdődi Katalin), Hely(rajz)i szám (egyéb kategória) (Orbán György).3 A workshop témái – az identitás, a migráció és az országhatár – jelenleg is aktuálisak. Az egyhetes intenzív munka egyéni és közös projektjeit az egykori határátkelő épületében mutatják be, a kiállítás számos darabja a helyszínen marad. Több Hegyeshalomhoz kötődő és egy Albertkázmérpusztán, a határsávban 1989-ig elzárt faluban készült interjú, illetve egy éjszakai zöldhatár-túra dokumentációja még feldolgozásra vár. Az egyestés záróesemény interaktív színházi játéka a résztvevők által készített interjúkat és az aktuális migrációs politikai híreket dolgozza fel.

3

Ld: HEGYESHALO_ / f***k nyári workshop a határon, Bori Om, Erdődi Katalin, Menesi Attila és Orbán György beszélgetése, Balkon 2016/9., 4–10.; issuu | drive.google (pdf)

Nyári workshop, Hegyeshalom, 2016, Bacsa Melinda munkája © Fotó: Orbán György

2k17.1. Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégium, Szegedi Tudományegyetem, 2017. április 12–13.

Gajzágó Donáta javaslatára a kurzus ideje alatt szabad festési gyakorlatban vehetnek részt a hallgatók. A festményt a második napon transzparensként hordozzák az utcákon az egyetem közelében, majd a köztéren helyezik el.

2k17.1. Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégium, Szegedi Tudományegyetem © Fotó: Neogrády-Kiss Barnabás

2k17.2. MÜSZI, Budapest, 2017. április 27–28.

Schneemeier Andrea arra kéri a résztvevőket, hogy név nélkül írják le félelmeiket gyűjteménye számára. Kovács Gergő az MKKP illegális városfelújítási tevékenységéről tart előadást, azt követően a négyszín-tétel a gyakorlatban is elsajátítható a MÜSZI padlóján. Gróf Ferenc workshopján a bankjegyek szubverzív felhasználásának kortárs példái mellett különböző bankjegy-módosító technikával is megismerkedhetnek a résztvevők.

2k17.2. MÜSZI, Budapest, 2017, Gróf Ferenc workshopja © Fotó: Orbán György

Nyári workshop, Velence, 2017. június 25 – július 1.

Témák: Mintaház, vízipamlag és biennále (témavezető: Nagy Szilvia), Nemzet Pavilon – nemzeti pavilon – Civil Pavilon (Orbán György), Szállás.hu – Lakás / Galéria (Csakoda [Kovács Kristóf, Murányi Mózes Márton, Trapp Dominika]).4 A Velencei Biennáléval párhuzamosan zajló workshop alkalmából egyéni és csoportos antropológiai kutatások és beavatkozások, illetve egy helyi nyaraló galériává történő átalakítása mellett több velencei, használaton kívüli helyszínre javasolnak új funkciókat a résztvevők. Az Ifjúsági Szálló emeleti teraszának homlokzatára – melyen mára megszűnt rendszerváltás előtti folyóiratok (Fáklya, Szovjet Sport, Misa, Szputnyik) logóinak nyomai voltak – egy googlemaps alapú festett képrejtvény kerül, amelyen a helyi politikai erőviszonyok is megfejthetők a figyelmes szemlélő számára.

Nyári workshop, Velence, 2017 © Fotó: f***k

2k17.5. ELTE ÁJK, Budapest, 2017. október 17–18.

Eörtzen Nagy Gergely egy lopott Tandori Dezső művet rajzoltat meg emlékezetből a résztvevőkkel a workshopján, ami azóta a Mátra borozóban látható. A kurzus alapján a f***k meghívást kap az ÁJK 2018. évi Nyári Szabadegyetemére.

2k18.1. Építész Szakkollégium, BME, Budapest, 2018. április 11–12.

Vető János a volt Bercsényi Klubban – ahol az 1980-as évek közepén járt utoljára – idézi fel munkáit (Vető, Hajas–Vető, Zuzu–Vető), majd – eredeti helyszínén – bemutatja az általa nemrégiben renderelt Hajas Tibor: Virrasztás (1980) fotódokumentációját (Zátonyi Tibor és Szerencsés János) az eredeti performansz hangfelvételével együtt. Szabó Eszter Ágnes workshopja az óriásplakátok kormánypropagandán túli hasznosításáról szól egy óriásplakátnyi helyen jelölve ki az aktivitás terét.

2k18.1. Építész Szakkollégium, BME, Budapest, 2018, Szabó Eszter Ágnes workshopja © Fotó: f***k

Nyári workshop, Gyulaháza, 2018. június 24–30.

Témák: Súlytalan magazin (témavezető: Vécsei Júlia), Ki mit tud még? (Barna Orsolya – Tulisz Hajnalka), Jövőkutatás hat nap alatt (Orbán György). Az egyhetes munka folyamán a résztvevők munkáival kiegészül az űrhajózás-történeti kiállítás, rózsalekvár készül a településen található rózsabokrokból és felavatnak egy használaton kívüli épületből átalakított camera obscurát. Több helyi lakos vesz részt a projektekben és működik együtt a résztvevőkkel, a záró esemény iránt nagyszámú közönség érdeklődik.

Nyári workshop, Gyulaháza, 2018, camera obscura avatás © Fotó: Patkós Dániel

WEcycling, Bánkitó Fesztivál, Bánk, 2018. július 11–14.

A független képzőművészeti tanszék 2018. évi aktivitásaiban a kurzusokon és a nyári workshopon kívül több akciószerű megjelenést tervez különböző társadalmi és kulturális témák kapcsán. Ilyen a kivándorlás folyamata is, melyre – gyakorlatának megfelelően – művészeti eszközökkel hívja fel a figyelmet a f***k. Az Új Funkciójú Objektek Osztályán (ÚFO) a fesztivál ideje alatt olyan tárgyak készülnek, amelyek – a Bánkitó idei témájaként „a jövő társadalmában” – eredeti funkciójukat megváltoztatva a túlélés zálogai lehetnek.

WEcycling, Bánkitó Fesztivál, Bánk, 2018 © Fotó: Orbán György

2k18.4. ELTE ÁJK Nyári Szabadegyetem, Balatonlelle, 2018. augusztus 25.

Párhuzamos aktivitások három témában: Monhor Viktória családja devizahitele, Trapp Dominika a néptáncmozgalom, Sebő Ferenc pedig aktuális politikai kérdések kapcsán dolgozik együtt a résztvevőkkel.

2k18.4. ELTE ÁJK Nyári Szabadegyetem, Balatonlelle, 2018, Trapp Dominika: Műalkotásaink horizontja a savanyú puszta és az emelkedő tengerszint © Fotó: f***k

2k18.5. Project833: TYPOGRAD, Csongrádi Művésztelep, 2018. október 1–2.

Az előadások utáni második naptól a résztvevők a település köztéri tipográfiáját dokumentálják és dolgozzák fel, melyek alapján elkészítik a CS LOCAL betűtípust.

2k18.5. Project833: TYPOGRAD, Csongrádi Művésztelep, 2018 © Fotó: Kovács Gyula A.

2k18.6. Európai Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Bécsi Egyetem, 2018. november 8–9.

Az első idegennyelvű kurzus témái a bécsi Finnugor Tanszék féléves programjának alapjául szolgálnak, melyre a magyarországi kurzusok alkalmával nem volt példa.

2k18.6. Európai Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, Bécsi Egyetem, 2018, Brückner János workshopjának előkészületei © Fotó: f***k

f***k ABC, Tüntetés a Tudomány és az Oktatás Szabadságáért, Budapest, 2018. november 24.

A tanszék és baráti köre a magyar abc betűivel vesz részt a tüntetésen. A 38 db táblán5 szereplő minden egyes betűhöz olyan oktatási témák kapcsolódnak, amelyek magát a demonstrációt és az előzményeket is kontextualizálják.

f***k ABC, Tüntetés a Tudomány és az Oktatás Szabadságáért, Budapest, 2018 © Fotó: Csoszó Gabriella / FreeDoc